Regulamin odbywania zajęć - rok akad. 2020/2021

Regulamin

odbywania zajęć przygotowania pedagogicznego

w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/

 

1. Zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

2. Uzyskiwane przez studentów uprawnienia pedagogiczne /przygotowanie pedagogiczne/ zdefiniowane są w treści punktu 2 paragrafu 2 rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ….

3. W nieodpłatnych (dla studentów) zajęciach przygotowania pedagogicznego, umożliwiających uzyskanie uprawnień nauczycielskich mogą uczestniczyć studenci stacjonarni Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz studentów CMUJ):

a) specjalności nauczycielskiej,

b) studenci innych niż nauczycielska specjalności, w których programie studiów (wśród zajęć obowiązkowych bądź fakultatywnych) znajdują się zajęcia ze zbioru przedmiotów niezbędnych do uzyskania uprawnień pedagogicznych (uzyskanie związanych z nimi punktów ECTS jest konieczne do zaliczenia roku studiów),

c) inni niż wymienieni w podpunktach a) i b) studenci po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału, na którym odbywają swoje studia kierunkowe.

4. Studenci stacjonarni niespełniający wymienionych w punkcie 3 warunków mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowania pedagogicznego odpłatnie. Opłata za jedną godzinę zajęć wynosi 4,50 zł (nie dotyczy to sytuacji, w których grupa zajęciowa złożona jest tylko z takich studentów, wówczas opłata jest wyższa).

5. W przypadku niezaliczenia przedmiotu student może go powtórzyć odpłatnie. Opłata za jedną godzinę zajęć wynosi 4,10 zł.

6.  Studenci studiów niestacjonarnych mogą uczestniczyć w organizowanych dla nich płatnych zajęciach. Ich jednostkowy koszt ustalany jest corocznie dla każdej edycji i zależy od liczby studentów, uczestniczących w poszczególnych zajęciach.

7. W skład obowiązkowych zajęć pozwalających uzyskać uprawnienia pedagogiczne, realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ wchodzą zajęcia wyszczególnione na stronie WWW SPUJ w „Informacji dla studentów …" (http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/). W „Informacji" znajdują się również zasady organizacji i przebiegu zajęć przygotowania pedagogicznego.

8. Za praktyki pedagogiczne odpowiadają jednostki UJ, w których studenci realizują dydaktykę przedmiotową. Generalnie powinni ją odbywać w jednostce Uniwersytetu, w której realizują swoje studia kierunkowe. W przypadku braku takiej możliwości student może realizować dydaktykę szczegółową w innej jednostce po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej te zajęcia.

9. Student ma prawo do zdawania egzaminu /pisania kolokwium zaliczeniowego/ w innym niż wyznaczony termin. Przeniesienie terminu możliwe jest m.in. w przypadku: choroby, pobytu w tym czasie na stypendium poza granicami Polski oraz koniecznością zdawania w tym samym dniu egzaminu na studiach kierunkowych. Przy czym student powinien wystąpić o przesunięcie terminu przed ustalonym terminem egzaminu /kolokwium zaliczeniowego/. Nieuzasadniona nieobecność na egzaminie /kolokwium zaliczeniowym/ w obowiązującym studenta terminie jest równoznaczna z utratą tego terminu.

10. Zaliczenia i wyniki egzaminów zajęć prowadzonych w SPUJ dokumentowane są wpisami w systemie USOS.

11. Student, który zrealizował całość zajęć objętych programem zajęć przygotowania pedagogicznego oraz uzyskał wszystkie zaliczenia, jak również zdał wszystkie egzaminy otrzymuje zaświadczenie uzyskania przygotowania pedagogicznego /zaświadczenie/.

12. Ocena ukończenia kursu /ocena końcowa/ wpisywana na zaświadczenie jest średnią arytmetyczną finalnych wyników z pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki przedmiotowej. Przy czym w przypadku, gdy średnia zawiera się w przedziale:

  • od 4,76 do 5,00 oceną końcową jest bardzo dobrze,
  • od 4,26 do 4,75 oceną końcową jest plus dobrze,
  • od 3,76 do 4,25 oceną końcową jest dobrze,
  • od 3,26 do 3,75 oceną końcową jest plus dostatecznie,
  • od 3,00 do 3,25 oceną końcową jest dostatecznie.

 

13. Finalna ocena z pedagogiki /psychologii/ jest średnią arytmetyczną ocen z pedagogiki /psychologii/ ogólnej oraz ocen z pedagogiki /psychologii/ do poszczególnych etapów szkolnej edukacji. Natomiast finalna ocena z dydaktyki jest średnią ważoną ocen z podstaw dydaktyki oraz ocen z dydaktyk związanych z określonymi etapami szkolnej edukacji.

14. Zaświadczenie wydaje się po obronie pracy magisterskiej.

15. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązuje Regulamin Studiów UJ.

 

         dr Jerzy Lackowski

Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ

 

                                                 

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.