Organizacja i program zajęć przygotowania pedagogicznego w roku akademickim 2023/24

I. Nauczycielskie wymagania kwalifikacyjne

W polskich szkołach (placówkach oświatowych) mogą nauczać (prowadzić zajęcia, pracować na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego) tylko osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne określone przez Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego ds. oświaty) w treści rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (od 3.10.2023 r. obowiązuje Rozporządzenie MEiN z 14.09.2023 r.).

Wymagania te spełniają osoby, które:

  • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, zgodne z nauczanym przedmiotem  (rodzajem prowadzonych zajęć), czyli ukończyły studia „kierunkowe" w cyklu pięcioletnim (jednolite magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia);
  •  po ukończeniu studiów „niekierunkowych" odbyły kwalifikacyjne studia podyplomowe (zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Rozp. MNiSW z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), zgodne z nauczanym przedmiotem (rodzajem prowadzonych zajęć);
  • posiadają uprawnienia pedagogiczne.

 

Dodatkowo osoby, które ukończyły studia „niekierunkowe" mogą prowadzić zajęcia z danego przedmiotu, jeżeli w programie ukończonego przez nie kierunku studiów, określone były efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności zawierające treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym. Z kolei języków obcych (zachodnioeuropejskich) mogą nauczać także absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych magisterskich, legitymujący się zaawansowaną znajomością języka. Naturalnie w obydwu przypadkach wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych (przygotowania pedagogicznego).

Przygotowanie pedagogiczne (uprawnienia pedagogiczne) posiada osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych /zaliczyła wszystkie wchodzące w ich skład przedmioty/, jak również zaliczyła praktykę pedagogiczną, czyli zrealizowała wszystkie zajęcia tworzące standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z treścią Rozp. MNiSW z 25.07.2019 r. . w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

II. Zajęcia przygotowania pedagogicznego w roku akademickim 2023/24

Od 3.08.2019 r. obowiązuje nowy standard kształcenia przyszłych nauczycieli, wprowadzony poprzez Rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

III. Przygotowanie pedagogiczne wg rozporządzenia MNiSW z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

/Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/

 

III.1. Struktura zajęć przygotowania pedagogicznego wg nowego standardu kształcenia przyszłych nauczycieli.

A. Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, które tworzą zajęcia z Pedagogiki dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda), zajęcia z Psychologii dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda) oraz Praktyka pedagogiczno-psychologiczna (30 godz.). Zarówno zajęcia z pedagogiki, jak też z psychologii muszą być zaliczane kolejno, zgodnie z przypisaną do nich numeracją, natomiast praktyka pedagogiczno-psychologiczna po zaliczeniu drugiej części zajęć z pedagogiki i psychologii.


B. Podstawy dydaktyki (45 godz.) /zajęcia prowadzone generalnie przez jednostki prowadzące dydaktyki przedmiotowe lub przez SPUJ dla studentów z jednostek nieprowadzących tego przedmiotu/.


C. Komunikacja. Emisja głosu (15 godz.).


D. Przygotowanie dydaktyczne składające się z Dydaktyki przedmiotowej oraz Praktyki zawodowej (przedmiotowej). Zajęcia te są organizowane przez jednostki, prowadzące odpowiednie studia kierunkowe.


D.1. W przypadku uzyskiwania uprawnień do przedmiotu nauczanego na obydwu poziomach szkolnej edukacji należy zaliczyć 150 godz. dydaktyki przedmiotowej i odbyć 120 godz. związanej z nią praktyki. Natomiast w przypadku przedmiotu nauczanego tylko w szkole ponadpodstawowej lub tylko w szkole podstawowej odpowiednio 90 godz. dydaktyki i 60 godz. praktyki.


D.2. W przypadku uzyskiwania uprawnień do prowadzenia zajęć z drugiego (kolejnego) przedmiotu nauczanego na obydwu poziomach szkolnej edukacji należy zaliczyć 90 godz. dydaktyki przedmiotowej i odbyć 90 godz. praktyki. Natomiast w przypadku przedmiotu nauczanego tylko w szkole ponadpodstawowej lub tylko w szkole podstawowej odpowiednio 60 godz. dydaktyki i 60 godz. praktyki.

III.2. Studenci psychologii pragnący uzyskać uprawnienia pedagogiczne muszą zaliczyć:
a) Pedagogikę dla psychologów (60 godz., podzielone na dwie części po 30 godz. każda);
b) Podstawy dydaktyki (45 godz.);
c) Komunikację. Emisję głosu (15 godz.);
d) Metodykę pracy psychologa w szkołach i innych placówkach oświatowych (120 godz.);
e) Praktykę zawodową – pedagogiczną (120 godz.).

III.3 Studenci Logopedii studiów stacjonarnych II stopnia, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne, muszą zaliczyć:

a) Pedagogika dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda);

b) Psychologia dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda);

c) Praktyka zawodowa pedagogiczno-psychologiczna (30 godz.) – możliwe jest zrealizowanie praktyk:

1) w Studium Pedagogicznym UJ, na zasadach ogólnych, określonych tutaj

2) w ramach praktyk kierunkowych na Logopedii i przepisanie ich.

Przepisanie godzin praktyk może się odbyć jedynie w sytuacji zrealizowania przez studenta obowiązkowych 120 godzin praktyk na kierunku i dodatkowo 30 godzin praktyk w ramach realizacji przygotowania pedagogicznego (120h+30h).

Po więcej informacji proszę się kontaktować z sekretariatem kierunku oraz opiekunem praktyk.

d) Pozostałe zajęcia niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych studenci logopedii powinni zaliczyć w ramach studiów kierunkowych. Informacja o uzyskaniu uprawnień pedagogicznych powinna się znaleźć w suplemencie do dyplomu ukończonych przez nich studiów kierunkowych (absolwenci logopedii nie mogą otrzymać wystawianego przez SPUJ zaświadczenia o posiadaniu uprawnień pedagogicznych).

 

III. 4. Ramowy program zajęć przygotowania pedagogicznego, prowadzonych przez SPUJ zgodnie z obecnie obowiązującym standardem kształcenia przyszłych nauczycieli

Przedmiot

Treści

(zał.1 rozp. MNiSW z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Liczba godzin

Semestr realizacji zajęć przygotowania pedagogicznego

Liczba punktów

ECTS

Pedagogika dla nauczycieli – I

B2.W1

B2.W2

30

I

1,5

Psychologia dla nauczycieli –  I

B1.W1

B1.W2

30

I

1,5

Pedagogika dla nauczycieli – II

B2.W3

B2.W4

30

II

1,5

Psychologia dla nauczycieli – II

B1.W3

30

II

1,5

Pedagogika dla psychologów – I.Ps

F1.W1

F1.W2

F1.W3

30

I

1,5

Pedagogika dla psychologów – II.Ps

F1.W4

F1.W5

F1.W6

F1.W7

30

II

1,5

Praktyka „pedagogiczno-psychologiczna”

B3

30

III

1

Pedagogika dla nauczycieli – III

B2.W5

B2.W6

B2.W7

30

III

1,5

Psychologia dla nauczycieli – III

B1.W4

B1.W5

30

III

1,5

Podstawy dydaktyki(*)

C.W1 - 6

45

I lub II

2

Komunikacja. Emisja głosu(*)

C.W7

15

I lub II lub III

1

(*) dla studentów z jednostek nieprowadzących tych przedmiotów

Uwaga:

1. Nieodpłatnie zajęcia przygotowania pedagogicznego realizują studenci trybu stacjonarnego, posiadający je w programie swoich studiów, czyli w zbiorze zajęć obowiązkowych bądź fakultatywnych /punkty związane z zaliczeniem tych zajęć są im potrzebne do zaliczenia roku/. Osoby niespełniające tego warunku mogą zostać uprawnione do takiej realizacji zajęć po uzyskaniu zgody Dziekana wydziału, na którym odbywają studia kierunkowe.

2. Praktyka pedagogiczna jest częścią zajęć przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Stąd też zaliczenie obydwu jej części jest warunkiem sfinalizowania każdego z tych bloków. Za praktyki przedmiotowe odpowiadają jednostki UJ, w których studenci realizują dydaktykę przedmiotową. Generalnie powinni ją odbywać w jednostce Uniwersytetu, w której realizują swoje studia kierunkowe. W przypadku braku takiej możliwości student może realizować dydaktykę szczegółową w innej jednostce po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej te zajęcia.

 

IV. Informacja o przygotowaniu pedagogicznym uzyskanym wg rozporządzenia MNiSzW z 17.01.2012 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/stary tryb/.

Od roku akademickiego 2022/23 zajęcia w tym trybie nie będą już prowadzone.

 

/Rozporządzenie MNiSzW z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/.

 

Struktura zajęć

Zajęcia przygotowania pedagogicznego składają się z zajęć o charakterze ogólnopedagogicznym /ogólnonauczycielskim/ oraz z zajęć nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego.

Zajęcia przygotowania ogólnopedagogicznego:

1.   Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:

o   psychologia – 45 godz.
o   pedagogika – 45 godz.

2.   Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym szkolnym
      etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:

o    dla szkoły podstawowej /SzP/:

•    psychologia – 30 godz.
•    pedagogika – 30 godz.

o    dla szkolnictwa ponadpodstawowego:

•    psychologia – 30 godz.
•    pedagogika – 30 godz.

3.   Praktyka ogólnopedagogiczna – 30 godz.

4.   Podstawy dydaktyki – 30 godz.
 
Zajęcia nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego (odpowiadają za nie jednostki prowadzące studia kierunkowe studenta):

1.    Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach
       edukacyjnych:

•     dla szkoły podstawowej – 90 godz.
•     dla szkolnictwa ponadpodstawowego – 90 godz.

2.    Praktyka „dydaktyczna” – 120 godz. /odpowiednio dla każdego etapu/

3.    Ewentualnie dydaktyka II przedmiotu /dla odpowiedniego etapu edukacyjnego –
       60 godz./ i praktyka  dydaktyczna /60 godz./.

V. Regulamin odbywania zajęć przygotowania pedagogicznego w SPUJ

Regulamin odbywania studiów w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2023/2024 znajduje się  tutaj

 

 

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.