Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK

 

 1. 30-godzinna praktyka zawodowa stanowi element przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, które realizowane jest w Studium Pedagogicznym UJ (SPUJ).

 

 1. Pozostałą część praktyk student realizuje w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym. Organizatorem praktyk jest jednostka UJ, w której student odbywa studia kierunkowe.

 

 1. Wyjątek stanowią studenci następujących kierunków: chemia, fizyka i matematyka, którzy całość praktyki realizują w swoich macierzystych instytutach (30-godzinnej praktyki nie realizują w SPUJ).

 

 1. Praktykę psychologiczno-pedagogiczną można rozpocząć po zaliczeniu przedmiotów Pedagogika I i II (ze względów na program studiów – najlepiej równolegle z Pedagogiką III).

 

 1. Studenci I-II roku studiów I st.; studenci I roku studiów II st. oraz studenci I-IV roku jednolitych studiów magisterskich mogą realizować praktykę w okresie  1X-30IX danego roku akademickiego.

 

 1. Studenci III roku studiów I st.; studenci II roku studiów II st. oraz studenci V roku jednolitych studiów magisterskich mogą realizować praktykę w okresie 1X-30VI danego roku akademickiego (praktykant musi posiadać status studenta UJ).

 

 1. Praktykę psychologiczno-pedagogiczną można realizować równolegle z pozostałymi praktykami.

 

 1. Min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki, student wysyła prośbę o wystawienie „Skierowania na praktyki”, na adres: spuj.praktyki@uj.edu.pl podając:
 • imię i nazwisko dyrektora (wraz z tytułem)
 • pełną nazwę szkoły
 • swoje imię i nazwisko, kierunek, rok i stopień studiów oraz nazwę wydziału

 

 1. Skan skierowania zostanie przesłany zwrotnym mailem zazwyczaj w ciągu kilku dni. Możliwy jest także osobisty odbiór oryginału skierowania z czytelni SPUJ (po wcześniejszym umówieniu się z p. mgr Wiolettą Wiaderek).

 

 1. „Skierowanie na praktykę” student przedstawia dyrektorowi szkoły, gdzie będzie odbywać praktyki.

 

 1. Przed rozpoczęciem praktyki należy przekazać nauczycielowi – opiekunowi praktyk dokumenty niezbędne do zawarcia umowy za praktykę (patrz poniżej: "Dokumenty dla opiekuna praktyki – do pobrania").

 

 1. Wypełnione dokumenty (oryginały) należy osobiście dostarczyć do Czytelni SPUJ (po wcześniejszym umówieniu się z p. mgr Wiolettą Wiaderek).

 

 1. Każdego studenta – praktykanta obowiązuje Dzienniczek praktyk, który należy przedstawić dyrektorowi szkoły oraz szkolnemu opiekunowi praktyk. Po zakończeniu praktyki „Dzienniczek praktyk” należy złożyć do czytelni lub biura SPUJ. Dzienniczek zawiera Ramowy Program Praktyki.

 

 1. Praktykę ocenia szkolny opiekun praktyk.

 

 1. Opiekunem praktyk może być nauczyciel doświadczony w pracy wychowawczej, tj.: pedagog lub psycholog szkolny, wychowawca klasy, wicedyrektor ds. wychowawczych, itp.

 

 1. Praktykę zalicza uniwersytecki opiekun praktyk, którym może być:
 • Dyrektor SPUJ – dr Jerzy Lackowski
 • Z-ca Dyrektora SPUJ, koordynator praktyk – dr Mariusz Noga (mariusz.noga@uj.edu.pl)
 1. Student samodzielnie dokonuje rejestracji na przedmiot „Praktyka psychologiczno-pedagogiczna”, który w USOS został zdefiniowany jako przedmiot całoroczny (możliwość rejestracji w ciągu roku). Należy także „podpiąć” ten przedmiot pod tok swoich studiów w macierzystej jednostce UJ lub pod program studiów w SPUJ. Jeśli przedmiot miałby być podpięty pod program SPUJ, należy wysłać maila w tej sprawie na adres: studium.pedagogiczne@uj.edu.pl

 

 1. Za zgodą dyrektora szkoły oraz szkolnego opiekuna praktyk dopuszcza się realizację praktyki w grupach kilkuosobowych.

 

 1. W Krakowie studenci mogą odbywać praktykę w szkołach współpracujących ze SPUJ (plik do pobrania).

 

 1. Student może odbywać praktykę poza Krakowem, w wybranej przez siebie szkole, po uzgodnieniu tego z koordynatorem praktyki w SPUJ.

 

 1. Nauczyciel może zrezygnować z wynagrodzenia za opiekę nad praktyką. W takim przypadku konieczne jest pisemne oświadczenie o rezygnacji. W tej sytuacji uzupełnienie dokumentów wskazanych poniżej jest zbędne.

 

 1. Praktyka zawodowa może być obserwowana przez koordynatora praktyk z ramienia UJ.

 

 1. W czasie praktyk student godnie reprezentuje Uniwersytet Jagielloński, a jego postawa w szkole spełnia najwyższe standardy etyczne, właściwe dla profesji nauczycielskiej.

 

 

DOKUMENTY DLA OPIEKUNA PRAKTYKI (do pobrania):

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – do pobrania tutaj
 • Oświadczenie ZLECENIOBIORCY dla celów ubezpieczeniowych– do pobrania tutaj
 • Oświadczenie zleceniobiorcy – do pobrania  tutaj
 • Nr rachunku bankowego – do pobrania tutaj
 • Dane do kontaktu – do pobrania  tutaj
 • Wzór poprawnie wypełnionego "Oświadczenia zleceniobiorcy dla celów ubezpieczeniowych" (najczęstszy przypadek) – do pobrania   tutaj

 

 

 

Student pobiera powyższe dokumenty i przekazuje nauczycielowi do wypełnienia. Wypełnione (czytelnie, drukowanymi literami) dokumenty należy dostarczyć do SPUJ osobiście (po wcześniejszym umówieniu się z p. mgr Wiolettą Wiaderek).

 

WAŻNE TERMINY:

 • prośba o „Skierowanie na praktyki” – min. 30 dni przed rozpoczęciem praktyki
 • uzupełnione przez opiekuna praktyki dokumenty – min. 20 dni przed rozpoczęciem praktyki

UWAGA!

Dla praktyki planowanej na czerwiec, uzupełnione przez opiekuna praktyki dokumenty należy oddać w nieprzekraczającym terminie do 11 maja!

Powyższe terminy wynikają z konieczności załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem umowy o pracę dla opiekuna praktyk.

 • Ostateczny termin oddania „Dzienniczka praktyk” – 30 czerwca, a dla praktyki zrealizowanej we wrześniu – 10 października.
 • Zaliczenie praktyki koordynator wpisuje do USOS w czasie sesji zimowej lub letniej, a także w terminie do 5 lipca lub 15 października – w zależności od terminów złożenia „Dzienniczka praktyk”, o których mowa w poprzednim podpunkcie.

 

W sprawie praktyk prosimy o kontakt z p. mgr Wiolettą Wiaderek:

spuj.praktyki@uj.edu.pl, tel.: 12 422 94 93, wewn. 16

 

OGÓLNE EFEKTY PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 • zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają;
 • organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego;
 • zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią.

 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze;
 • wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów;
 • wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas;
 • wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- -wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich;
 • zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych;
 • analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy. 

 

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.