Działalność

Informacje ogólne

Powołane uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1991 roku Studium Pedagogiczne jest kontynuatorem działań jednostki zajmującej się kształceniem nauczycieli w UJ w latach 1921-1952.

Celem działania Studium jest kształcenie studentów w zakresie przygotowania pedagogicznego, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. W ramach zajęć prowadzonych w SP UJ studenci uczestniczą w kursie Przedmioty te kończą się egzaminami w przypadku pedagogiki i psychologii oraz zaliczeniem z oceną w przypadku Komunikacji.Emisji głosu. Oprócz tego studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień pedagogicznych zobowiązani są do odbycia zajęć z dydaktyki przedmiotowej (finalizowanych egzaminem) oraz praktyki pedagogicznej (za te przedmioty odpowiada macierzysty Instytut studenta). Studenci, którzy spełnią powyżej zakreślone wymagania otrzymują dyplom Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej. Zaświadczenia takie, wydawane po ukończeniu studiów kierunkowych, mają status dokumentu potwierdzającego nabycie nauczycielskich uprawnień zawodowych, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej wymaganiami. Oprócz form dla studentów studiów stacjonarnych, w SP UJ prowadzone są także zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego oraz dla nauczycieli.

Władze

Od 1 lutego 2003 roku funkcję dyrektora Studium Pedagogicznego UJ pełni dr Jerzy Lackowski (wcześniej w latach 1990–2002 Wojewódzki Kurator Oświaty w Krakowie). Zastąpił on prof. dr hab. Kazimierę Pacławską (kierującą Studium od 1991 roku). Zastępcą dyrektora jest dr Mariusz Noga.

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.