Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) albo jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub psychologia stosowana.

Studia są dla słuchaczy nieodpłatne, gdyż są finansowane poprzez dotację Ministerstwa Edukacji i Nauki, będa prowadzone TYLKO w roku akademickim 2023/2024.

 

Studia podyplomowe "Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym" mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej realizacji zadań psychologa w systemie edukacji i nabycie kwalifikacji zgodnych z standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), zał. 1 – moduł F.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów. Istotnym celem kształcenia jest również wymiana doświadczeń słuchaczy oraz przeprowadzenie grupowych projektów o charakterze diagnostycznym i wspomagającym pokazujących w działaniu zespołowy charakter pracy psychologa w edukacji.
Absolwenci zdobywają umiejętności w zakresie profesjonalnego realizowania zadań psychologa edukacji, w tym:
- prowadzenia oceny funkcjonalnej,
- wspierania nauczycieli i innych specjalistów w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej,
- planowania i realizacji wsparcia edukacyjno-specjalistycznego,
- prowadzenia działań profilaktycznych,
- wykorzystania nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w procesie oceny funkcjonalnej (etap diagnozy specjalistycznej),
- budowania kultury dostępności procesu nauczania – uczenia się,
- współpracy z rodzicami w zakresie budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i uczniów.