Odeszli...

dr Leszek Wrona

Dnia 16 września 2010 roku odszedł od nas w wieku 65 lat nasz wspaniały kolega Ś. P. DR LESZEK WRONA, wieloletni pracownik dydaktyczny Studium Pedagogicznego UJ. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej życzliwości

Życiorys naukowy

Dr Leszek Wrona urodził się 28 lipca 1945 roku w Krakowie. Studia psychologiczne magisterskie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim zdobywając dwie specjalizacje: Psychologia defektologiczna i Psychologia pracy. W roku 1969 podjął pracę w Katedrze Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), gdzie pracował do samego końca.

Rozprawę doktorską realizowaną pod kierunkiem doc. Dr Eustachego Berezowskiego, poświęconą zastosowaniu gier w nauczaniu, obronił w roku 1979. Praca naukowa skupiała się głównie wokół zagadnień uczenia się i pamięci, zastosowań teorii uczenia się w dydaktyce oraz wpływu różnic indywidualnych na przebieg i jakość uczenia się. Ze względu na charakter opracowywanej tematyki, prowadził badania podstawowe posługując się paradygmatem psychologii matematycznej.

Dr Leszek Wrona był autorem stochastycznej teorii uczenia się, możliwej do zastosowania w diagnozie pamięci operacyjnej człowieka oraz matematycznej teorii podobieństwa cech jakościowych przydatnej w analizie cech indywidualnych.

Od roku 1997 pełnię funkcję Kierownika Katedry Psychologii. W trakcie swej pracy dydaktycznej prowadził zajęcia na wszystkich typach studiów z zakresu psychologii ogólnej i wychowawczej, statystyki oraz teorii decyzji (na studiach podyplomowych). Prowadził także seminaria magisterskie i dyplomowe, w ramach których słuchacze realizowali problematykę z zakresu poznawczego i społecznego funkcjonowania człowieka. Był współautorem i współredaktorem akademickiego podręcznika „Podstawy Psychologii" (Kraków 1998), przeznaczonego dla nauczycieli i studentów przygotowujących się do pracy w szkole.

W 2000 roku rozpoczął prace Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadząc m.in. wykłady, zajęcia konwersatoryjne oraz zajęcia fakultatywne nt.: Interakcje nauczyciel-uczeń i Usprawnianie pamięci i uczenia się. Jego zajęcia zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ostatnim czasie interesował się psychometrią, psychologią uczenia się oraz psychologią zarządzania. Wspólnie z zespołem psychologów z UP napisał podręcznik, który współredagował. Pierwsze wydanie podręcznika ukazało się w 1998 roku, a w 2002 następne zmienione i rozszerzone. Śmierć zaskoczyła go, gdy kończył monografię Pomiar uczenia się, która miała być jego rozprawą habilitacyjną.

Artykuły i publikacje

  1. Wrona L. Podstawy psychologii 2004 współautorstwo i współredakcja. AP Kraków
  2. Wrona L. Szacowanie zakresu pamięci bezpośredniej 2004 Annales Academiae Paedagogicae. Studia Psychologica AP Kraków
  3. Wrona L. Alternatywna metoda szacowania rzetelności testu 2006 Annales Academiae Paedagogicae Studia Psychologica Kraków
  4. Wrona L. Psychologia współczesna-oczekiwania i rzeczywistość 2005 współredakcja. AP Kraków
  5. Wrona L. Podobieństwo i odległość zbiorów cech psychologicznych 2005 w Psychologia współczesna-oczekiwania i rzeczywistość AP Kraków
  6. Wrona L. Współred. Człowiek, rodzina kultura 2008 UP Kraków
  7. Wrona L. Uczenie się. 2008 w Encyklopedia pedagogiczna T. Pilch (red.) Warszawa
  8. Wrona L. Współred. Szkice o ludzkim poznaniu i odczuwaniu 2009 UP Kraków
  9. Wrona L. Parametryczna metoda oceny kompetencji pracowniczych 2010 w Monografia WSZiB Kraków

Od nas

Nasz kolega Leszek kochał życie i nowe wyzwania. Uwielbiał podróże po Polsce i po Europie. Posiadał w tym zakresie dużą wiedzę popartą doświadczeniem. Często zachęcał do wzięcia udziału w kolejnych wyprawach i z pasją relacjonował swe wrażenia. Był uczynny, koleżeński i zawsze pamiętał o innych. Wnosił wiele radości do naszego codziennego życia, dlatego tak trudno jest nam się pogodzić z Jego stratą…

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.