Mariusz Noga

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone zajęcia:
 • Pedagogika dla nauczycieli

 • Pedagogika dla psychologów

Zainteresowania naukowe

Pedeutologia, pedagogika szkoły wyższej – w szczególności: relacje interpersonalne między uczestnikami procesu edukacyjnego; rozwój podmiotowości uczniów/studentów, zarządzanie szkołą, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Artykuły i publikacje

 1. Uniwersytecka edukacja nauczycieli w opinii absolwentów Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2003, nr 21, s.210-223.
 2. Partnerskie współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów. (W:) M. Wrońska, A. Zduniak, (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa – Poznań 2004, tom II, s.433-446.
 3. Nauczyciel akademicki w opinii studentów Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (W:) Materiały konferencyjne: Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego. V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny PTP pt.: „Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania.” Wrocław 23-25.09.2004 r.
 4. Antropologiczny i aksjologiczny fundament universitas. (W:) J. Danilewska(red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków 2005, s.199-215.
 5. Studenci wobec programu kształcenia akademickiego. (W:) D. Skulicz (red.), Studenci we wspólnocie akademickiej. Kraków 2007, s.65-84.
 6. Nie tylko na wywiadówkę. "Salwator" nr 5/2006, s.11-13.
 7. Tematyka dotycząca studentów i studiowania zawarta w publikacjach - wybór. (W:) D. Skulicz (red.), Studenci we wspólnocie akademickiej. Kraków 2007, s.213-220.
 8. Wychowanie studentów – kandydatów do zawodu nauczyciela. (W:) R. Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel – Tożsamość – Rozwój. Kraków 2007, s.262-271.
 9. Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju pasji zawodowej przyszłych nauczycieli. (W:) K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wrocław 2008, s.39-50.
 10. Podmiotowość studentów oraz wdrażanie akademickich wartości jako element strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. (W:) J. Szempruch,M. Kwaśniewska, A. Szplit, Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty. Kielce 2011, s.81-93.
 11. Rozwój podmiotowości studentów w uniwersyteckiej edukacji nauczycieli. Raport z badań. (W:) J. Górniewicz (red.), Edukacja – w strone kluczowych wartości. Olsztyn-Białystok 2017, s.69-83.
 12. Kompetencje nauczyciela na progu pracy zawodowej. "Wychowawca" nr 2 (322). Kraków 2020, s.14-16.
 13. Podmiotowość – dryfująca idea polskiej edukacji. (W:) J. Łukasik, K. Jagielska, S. Kowal (red. nauk.), W poszukiwaniu dróg. Refleksje na kanwie relacji Mistrz – uczeń. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020, s. 351-366.

 

Dodatkowe informacje

 • nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie, pedagog szkolny
 • ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
 • członek sekcji Pedagogiki Szkoły Polskiej Akademii Nauk
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • współzałożyciel i członek Stowarzyszenia "Sursum Corda"

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.