Dorota Kowalczyk

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone zajęcia:
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika dla szkół podstawowych
 • Pedagogika dla szkół ponadpodstawowych
 • Pedagogika dla nauczycieli – I, II

Zainteresowania naukowe

Dotyczą pedagogiki ogólnej i pedeutologii ze szczególnym uwzględnieniem jej kondycji w czasie zmiany społecznej, a przede wszystkim roli nauczyciela jako promotora zmian w procesie edukacyjnym, dynamiki rozwoju kompetencji profesjonalnych nauczycieli – absolwentów Studium Pedagogicznego UJ oraz uniwersyteckiej edukacji kandydatów do zawodu nauczyciela. Zainteresowania badawcze skupiają się na poszukiwaniu odpowiedzi ma pytanie, jakie są możliwości i ograniczenia kreatywnego i efektywnego kształtowania przez nauczyciela procesu edukacyjnego już na etapie przygotowania do zawodu.

Artykuły i publikacje

 1. Kowalczyk D. 1995, Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera szkolna. W: „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje", nr 3, s. 43-47
 2. Kowalczyk D., Majerek B, 1996, Społeczna i pedagogiczna charakterystyka kandydatów na nauczycieli. W: „Księga Pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996: Tradycja i wyzwania", red. naukowa K. Pacławska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków
 3. Kowalczyk D., 1997, Wybrane cechy społeczne i pedagogiczne kandydatów na nauczycieli Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego W: „Dylematy przemian oświatowych", red. naukowa A.Zając, tom I, Rzeszów, s.397-415
 4. Kowalczyk D., 1998, Nabywanie kompetencji zawodowych przez kandydatów na nauczycieli (na przykładzie egzaminu z Podstaw edukacji / pedagogiki w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego). W: „O przemianach w edukacji", red. T. Lewowicki, A. Zając, tom II, Rzeszów, s. 213 – 223
 5. Kowalczyk D., 1998, Edukacja nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: „Tradycja i wyzwania. Edukacja – Niepodległość – Rozwój", red. naukowa K. Pacławska, Universitas, Kraków, s. 681 – 694
 6. Kowalczyk D., 2000, Kierunki zmian w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela w kontekście założeń reformy systemu edukacji w Polsce. W: „Współczesność a kształcenie nauczycieli", red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, WSP ZNP, Warszawa, s.352-357
 7. Kowalczyk D., 2001, Kompetencje nauczyciela w reformowanej szkole. W: „Edukacja wobec różnorodności", red. nauk. P. Przybysz, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, s. 333-342
 8. Kowalczyk D., 2003, Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów Studium Pedagogicznego UJ. W: Kwiatkowska H, Lewowicki T., (red.) Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, WSP ZWP, Warszawa
 9. Kowalczyk D., 2004, Ewaluacja programu kształcenia w Studium Pedagogicznym UJ. W: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wyd. UJ, Kraków, s. 135-149
 10. Kowalczyk D., 2005, Nauczyciel w Polsce w kontekście standardów edukacyjnych Unii Europejskiej. W: Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty, red. A. Sajdak, Wyd. UJ, Kraków, s. 207-219
 11. Kowalczyk D., 2005, Samorefleksja profesjonalna nauczyciela jako podstawowa kategoria działania pedagogicznego. W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, red. E. Kozioł, E. Pasterniak-Kobyłecka, Uniwersytet Zielonogórski, s.143-153
 12. Kowalczyk D., 2006, Teoria i praktyka przygotowania do zawodu nauczyciela w Studium Pedagogicznym UJ, w: Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli pod red. B. Walkiewicz, CODN, Warszawa, s. 131-160
 13. Kowalczyk D., 2007, Studenci o umiejętnościach komunikacyjnych nauczycieli akademickich. W: Studenci we wspólnocie akademickiej, red. D. Skulicz, wyd. UJ, Kraków, s. 121-129
 14. Kowalczyk D., 2008, Psychologiczno – pedagogiczna edukacja kandydatów do zawodu nauczyciela w Studium Pedagogicznym UJ. W: Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Red. K. Sujak-Lesz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 109-119
 15. Kowalczyk D., 2008, Kompetencje profesjonalne nauczyciela a jego zachowania zawodowe (aspekt pragmatyczny). W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s.181-189
 16. Kowalczyk D., 2010, Szkoły, nauczyciele, uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, pod red., T. Gumuła, T. Dyrda, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Kielce

Dodatkowe informacje

 • trener w zakresie prowadzenia szkoleń miękkich
 • trener aktywnych metod edukacji ekologicznej „Eko- logic"
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.